Vyhledávání
MBÚ

 

Ověření technologie mechanicko-biologické úpravy v podmínkách ČR (DOKONČENÉ)V roce 2005 se začal řešit projekt vědy a výzkumu s názvem »Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí«. Jak z názvu vyplývá, kladl si tento tříletý projekt za cíl na základě zkušeností ze zahraničí a vlastních praktických ověření analyzovat a definovat podmínky pro aplikaci těchto metod do systému nakládání s komunálními odpady v České republice. Nositelem projektu byla firma FITE a spoluřešiteli ETC Consulting Group s.r.o. a SITA CZ a.s.


Firma ETC Consulting v prvních měsících řešení projektu provedla analýzu současné situace ve vybraných státech EU (Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko). Bylo mimo jiné zjištěno, že v Evropě tato technologie v jiném, modernějším pojetí zaznamenává renesanci. Jedná se o mnohem komplexnější zařízení, kde vedle ekologických aspektů hraje důležitou roli i ekonomika. Proto se čím dál více prosazují technologie s anaerobní digescí a procesy, jejichž výstupem je alternativní palivo.


V rámci aktivit firmy ETC Consulting byly zpracovány následující kapitoly:


1.2. Podrobná informační příprava k řešení projektu.


Tato informační rešerše ukazuje převahu odborných článků ze SRN, především pak informace o nových zařízení MBÚ v Německu, ale i o přípravě projektů v dalších zemích (Španělsko, Polsko).


1.3. Analýza informačních zdrojů pro řešení projektu, setřídění a doplnění informací


Tato kapitola představuje komplexní přehled o všech dostupných informačních zdrojích k dané problematice tzn. legislativa (EU, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Česká republika), metodiky, firmy, zařízení, atd.


1.4. Popis výchozí situace v nakládání s komunálními odpady v ČR.


V této kapitole je popsána strategie, vývoj a způsoby nakládání s KO v ČR, dále pak současné a plánované kapacity zařízení.


1.5. Přehled o struktuře v odpadovém hospodářství ve vztahu k využití technologie MBÚ v EU.


Tato kapitola dává přehled o právních předpisech EU (směrnice, 6. Akční program) k problematice odpadů se zaměřením na jejich další zpracování. Dále předkládá detailní přehled o nakládání s komunálním odpadem, právních úpravách a zkušenostech s MBÚ v Německu, Rakousku, Itálii a Španělsku.


1.6. Přehled (databáze) metod, technologií a zařízení MBÚ s popisem základních provozně technických, ekonomických a environmentálních parametrů.


V kapitole jsou popsány základní metody (mechanicko – biologická úprava, mechanicko – biologická stabilizace, mechanicko – fyzikální úprava) a dále obsahuje databázi 56 zařízení z Německa, Španělska a Rakouska. Další informace o zařízeních v Rakousku a Itálii jsou obsaženy v kapitole 1.5.. Tyto informace jsou doplněny o několik schémat.


1.7. Klasifikace zbytkových (směsných) komunálních odpadů.


Tato kapitola se zabývá klasifikací (množství, skladba, atd.) současných a výhledových komunálních odpadů v ČR.


1.12. Metodika odběrů vzorků pro laboratorní analýzy, stanovení analyzovaných parametrů odpadů a analytických metod.


V kapitole je popsán postup zjišťování množství a skladby KO a dále obsahuje informace o stanovení dalších fyzikálních a chemických charakteristik KO.


Dále firma ETC Consulting Group s.r.o. provádí analýzu a hodnocení zařízení MBÚ v zahraničí.

 

NOSITEL PROJEKTU:
FITE a.s.

 

SPOLUŘEŠITELÉ:
ETC Consulting Group s.r.o.

SITA CZ a.s.


ŘEŠITELÉ PROJEKTU ZA ETC Consulting Group s.r.o.:
Ing. Josef Durdil, CSc. (koordinace a řešení projektu)
Ing. Terezie Pačesová (odborná znalost MBU v zahraničí, financování)
Ing. Tatiana Krečmerová, Ph.D. (odborná znalost MBU v zahraničí, financování)
Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO (odborník v komunálních odpadech v ČR)
Petr Novotný
 
HARMONOGRAM PROJEKTU:
květen 2005 - listopad 2007

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
MŽP ČR

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty