Vyhledávání
INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Společnost ETC Consulting s.r.o., nabízí v této oblasti komplexní nabídku informačních systému v oblasti životního prostředí se zaměřením na odpadového hospodářství. Nabízíme také podnikový software pro firmy zaměřený na legislativu a odpadové hospodářství.

 

 

Informační systém je navržen tak, aby z pohledu toku informací se jednalo o zajištění komunikace mezi různými lokalitami (např.krajů) a to v elektronické podobě integrovaného informačního systému.

 

 

Výhody takové homogenní komunikace jsou v jednotném přístupu na všech úrovních komunikace, ale také a především v obecně bezpečném fyzickém zajištění přenosu dat. Prakticky je ale taková homogenní linková úroveň nemožná. Dynamika změn v charakteru, počtu a typu připojovaných lokalit je totiž veliká. Homogenní linkové spojení veřejným územím by bylo možné zajistit službou některého poskytovatele bezpečného linkového spojení (např. typu frame relay), každá lokalita by ale musela toto speciální spojení jednak instalovat a jednak financovat, což je právě z důvodů častých proměn a typů spojovaných lokalit nemožné. Ambice navrhovaného informačního systému navíc směřují jako celorepubliková lokalita, což je nutné při prvotním návrhu také akceptovat.

 

 

Z uvedených důvodů navrhovaná báze, na které bude informační systém vystavěn, je Internet. Internet je řešení, které vytváří homogenní komunikaci na bázi síťových protokolů, a tyto protokoly dnes prakticky všichni výrobci výpočetních systémů respektují a nabízejí, ať již se jedná o stanice typu IBM PC s operačním systémem MS Windows95, 98, 2000, XP nebo NT, pracovní stanice na bázi operačního systému UNIX (Sun, HP, SGI …) nebo grafická pracoviště Macintosh s operačním systémem MacOS atd. Počítače dnes označované jako servery, tj. ty které zajišťují výpočetní smysl síťově dostupných informací, pak jsou s Internetem spojeny přímo vývojově, protože na základě jejich spojování v operačním systému UNIX Internet získal dnešní podobu.

 

 

V současné době je v Internetu propracovaná i úroveň aplikační, a to např. ve smyslu aplikačního protokolu http (stránky WWW). Přímo se tedy nabízí řešení pro informační systém báze aplikačního protokolu http veřejné sítě Internet. Výhody jsou v nízké pořizovací ceně takového řešení, v poměrně snadné implementaci, v obecně používaném způsobu přístupu k poskytovaným informacím a ve snadném způsobu přemisťování lokalit nebo připojování lokalit nových. Hlavní nevýhoda spočívá v průchodu dat veřejným územím, což znamená možný odposlech přenášených dat. Bezpečnost přenosových protokolů Internetu byla od počátku malá nebo vůbec žádná. Ale protože tento požadavek zabezpečení proti odposlechu přenášených dat veřejným územím není pouze věcí informačního systému, jsou dnes k dispozici technologie, které tuto bezpečnost zajišťují. Známé a v praxi používané zajištění dat je na bázi šifrovacích algoritmů, kdy data vstupující do sítě jsou programem šifrována tak, že jejich obsah není možné určit bez znalosti správného hesla. Internet pracuje na bázi technologie klient - server, což vlastně vždy znamená bipolární komunikaci. Poskytovatel dat (server) data vypouští do sítě na základě požadavků klienta, který data přijímá, server a klient přitom jako jediní znají a používají heslo, které je podkladem pro šifrování obecně známým (nebo méně známým) algoritmem. Třetí strana pak bez znalosti hesla datům nerozumí a pokud usiluje o jejich dešifrování, musí odpovídající heslo najít. To není nemožné a u používaných šifrovacích algoritmů se uvádí průměrná doba nalezení hesla. Dobré algoritmy disponují průměrnou dobou několika let (za použití výkonné výpočetní techniky), vývoj šifrovacích algoritmů přitom pokračuje velmi dynamicky vpřed (dnes jsou zveřejňovány informace o algoritmech, jejichž doba uhodnutí potřebného hesla je tisíc i více let). V problematice bezpečnosti přenosu dat Internetem jsou ale i technicky zatím velmi obtížně řešitelné součásti. Je to bezesporu např. identifikace klienta při dotazovaném serveru atd. V případě informačního systému je použití vhodného šifrovacího algoritmu nutné, v současně době implementované technologie jsou ale dostačující. I tak se ale bude pro informačního systému hledat řešení špičkových šifrovacích technologií.

 

Základní řešení informačního systému vychází z centralizovaného poskytování dat. Každá lokalita bude využívat základní uzel informačního systému, který bude poskytovat všechny naprogramované služby potřebné pro zajištění požadavků informačního systému. Služba znamená server, na základním uzlu informačního systému bude tedy k dispozici několik serverů, které bude možné současně nabízet desítkám i stovkám účastníků. Účastník zde znamená klient, to je program, který prostřednictvím síťového spojení (zde Internet) využívá nabízenou službu, server.

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ PROJEKT:

 

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty