Vyhledávání
VZDĚLÁVÁNÍ & OSVĚTA

Ministerstvo životního prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí má ve své práci zahrnutu ediční, filmovou a propagační činnost, která se mj. vztahuje ke globálním environmentálním problémům včetně změny klimatu. Ministerstvo vydává řadu publikací a periodik, jak vlastních, tak na žádost jiných subjektů. Základní periodika Ministerstva životního prostředí jsou Zpravodaj a Věstník, která vycházejí pravidelně a obsahují oficiální znění všech významných dokumentů. K informování veřejnosti se rovněž využívají elektronické prostředky. Ministerstvo provozuje vlastní internetové stránky http://www.env.cz a elektronickou environmentální knihovnu http://www.env.cebin.cz. Jejich prostřednictvím je také možné zaslat na adresu info@env.cz jakýkoli dotaz z oblasti životního prostředí, na který Ministerstvo životního prostředí ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím kvalifikovaně odpoví. Statistika vykazuje cca 50 dotazů měsíčně. Předávání informací novinářům a  dalším mediím slouží tiskové konference ministerstva.

Ministerstvo životního prostředí se podílí na zajištění průběhu oslav významných dnů zaměřených na životní prostředí, zajišťuje udělování Ceny ministra, propagaci Ekologicky šetrných výrobků, vydávání propagačních tiskových materiálů (plakáty, skládačky, letáčky) apod. Ministerstvo pořádá vlastní výstavy nebo se prezentuje na výstavách a veletrzích domácích i mezinárodních, pořádaných jinými subjekty (např. Pragotherm, Ekostyl, ENVI Brno a další) a je vyhlašovatelem filmových festivalů EKOFILM (mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví). Videotéka, kterou od svého vzniku vytváří, poskytuje veřejnosti všeobecně oceňovanou službu. Filmy a videopořady jsou veřejnosti nejčastěji prezentovány s pomocí nevládních neziskových organizací, České televize a některých odborných institucí nebo jednotlivými odborníky zabývajícími se ekologickou výchovou. Tyto materiály jsou rovněž přístupné přes síť videopůjčoven a lze je objednávat prostřednictvím aktualizovaného katalogu.

 

 

Výukové programy

Ministerstvo životního prostředí jako jedna z prvních státních institucí zavádí informace o svých vzdělávacích akcích na internetových stránkách v souladu s příslušnými zákony. Vzdělávací kurzy jsou určeny v prvé řadě zaměstnancům resortu, do budoucna jsou nabídky připravovány i pro širokou veřejnost. Zájemci se budou moci přihlásit při dodržení stanovených podmínek přímo. Školení pracovníků státní správy s tématikou environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je prováděno převážně formou pravidelných seminářů a tištěných informací (metodických pokynů, pomůcek). Při školení pracovníků ostatních organizací se uplatňují odborníci ministerstva jako lektoři v Institutu pro místní správu v Benešově (celorepublikové školicí centrum, kde probíhají i zkoušky odborné způsobilosti pracovníků státní správy). Podobná školení zabezpečují i nevládní neziskové organizace jako je České ekologické manažerské centrum, České centrum čistší produkce, Koniklec, aj. Školení jsou zaměřena na legislativu, EMAS, ISO normy, čistší produkci, dobrovolné dohody, odpadové hospodářství, obalovou techniku, chemické aj. nebezpečné látky, monitoring, moderní technologie, zahraniční i domácí zkušenosti, práci s veřejností, kodexy a charty v této sféře atp.

 

Informační centra a poradny

 

Zákonem ČNR č.173/1989 Sb. se Ministerstvu životního prostředí ukládá vytvořit informační systém o životním prostředí, jehož nedílnou součástí jsou i veřejné informační služby koordinované ministerstvem. Zahrnují služby, které jsou poskytovány odborné i nejširší veřejnosti veřejnými všeobecnými, odbornými i jinými specializovanými knihovnami, středisky vědeckých, technických a ekonomických informací, archivy a dalšími zpracovatelskými nebo zprostředkovatelskými pracovišti. Tato činnost je efektivně doplňována tištěnými výstupy a prezentací informací na Internetu. Ministerstvo provozuje také speciální webovou stránku Environmentální knihovna, kde jsou umístěny významné a zajímavé publikace vydané nebo finančně podporované ministerstvem životního prostředí. Některé z nich jsou zde umístěny i v anglickém, nebo německém jazyce, méně často i v jazyce francouzském.

 

 

Zapojení veřejnosti a nevládních neziskových organizací

 

Na environmentální osvětě veřejnosti se podílejí instituce státní správy v oblasti životního prostředí (Ministerstvo životního prostředí, okresní úřady, správy chráněných krajinných oblastí a národních parků) a některé další instituce, např. vysoké školy, odborné vědecké ústavy, zdravotnická nebo osvětová a kulturně vzdělávací zařízení, některá turistická centra a další.

 

Významnou roli také hrají nevládní neziskové organizace, především občanská sdružení nebo specializované profesní svazy a společnosti a jejich environmentální, zemědělská nebo zdravotnická poradenská zařízení. Velmi prospěšná je činnost neziskových organizací (nevládních či příspěvkových), především středisek a center ekologické výchovy, které poskytují služby pro veřejnost, školy a školská zařízení v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy, případně další služby v oblasti mimoškolní výchovy, práce s rodiči a dětmi nebo vzdělávání a osvěty veřejnosti. Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu podporují také některé významné nadace, např. Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

Velký důraz je v současné době kladen na zapojování veřejnosti do rozhodování v záležitostech životního prostředí a komunitní spolupráce a na vzdělávací programy zaměřené na zdravý životní styl. Podporou občanské angažovanosti v problémech životního prostředí se zabývají i některé nevládní neziskové organizace ve svých základních článcích orientovaných mj. na environmentální poradenství nebo nevládní neziskové organizace založené mj. jako ekologické poradny (např. Veronica, Rosa, Kosenka, Zelený bod Ostrava aj.). Veřejnost je zapojována i do tvorby některých důležitých dokumentů, které jsou v pracovní verzi umístěny na webových stránkách ministerstva k veřejné diskusi a připomínkování (např. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, apod.).

 

 

Spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi

 

Zasedání Zeleného fóra svolává přibližně dvakrát ročně ministr životního prostředí. Jde o setkání ministra a vedoucích pracovníků ministerstva s nevládními organizacemi. Ministr a jeho aparát odpovídají na okruhy otázek jednak přímo na setkání, jednak dodatečně písemně. Dotační podporu na činnost mají možnost získat občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti jako nevládní neziskové organizace od státu prostřednictvím ústředních orgánů státní správy. K širší informovanosti v této oblasti přispívá ministerstvo již několik let a každoročně zveřejňuje ve Zpravodaji Ministerstva životního prostředí i na Internetu (http://www.env.cz) výsledky výběrového řízení za jednotlivý rok, se stručným přehledem výstupů projektů.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB:

 

Vzdělávání v oblasti životního prostředí

Pořádání seminářů

Tvorba a design publikačních brožur

Získávání dotací pro neziskové organizace

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty