Vyhledávání
DOTAČNÍ TITULY

DOTACE ZE SFŽP

 

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP)

 

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) byl zřízen 4. října 1991 Zákon 388/91 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. SFŽP ČR je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Národního programu přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

 

SFŽP ČR se rozhodnutím vlády ČR (149/2001) stal implementační agenturou pro programy ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) v oblasti životního prostředí pro projekty schválené řídícím výborem ISPA Evropské komise. Tento rámcový program Evropské unie je zaměřený na pomoc zemím žádajícím o vstup do EU. Podporuje investiční projekty v oblasti životního prostředí a dopravy. SFŽP ČR zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí přípravu jednotlivých návrhů projektů ISPA a jejich vlastní implementaci.

 

SFŽP ČR je v rámci životního prostředí implementační agenturou i pro navazující kohezní fond Fond soudržnosti, který se zaměřuje na velké infrastrukturální projekty, etapy a skupiny projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Celkové náklady těchto projektů nesmí být menší než 10 miliónů EUR.

V rámci nástroje regionální a strukturální politiky EU Strukturální fondy hraje SFŽP ČR roli zprostředkujícího subjektu a platební jednotky pro Operační program Infrastruktura (OPI), konkrétně pro prioritu3 - Zlepšování environmentální infrastruktury a částečně pro prioritu 4 - Technická pomoc. Priorita 3 tvoří téměř 60% podíl nabízených finančních prostředků z OPI. SFŽP ČR může v letech 2004 - 2006 zprostředkovat více než 142 miliónů EUR.

 

O použití finančních prostředků ze SFŽP ČR rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí. Úkolem Fondu je žádost o podporu přijmout, odborně i věcně posoudit a své stanovisko s doporučením dalšího postupu předat Radě Fondu, která je poradním orgánem ministra.

 

Na základě vydaných rozhodnutí ministra životního prostředí zabezpečuje SFŽP ČR celou agendu poskytování finančních podpor. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příprava a uzavírání smluv pro poskytování podpor, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu jejich použití, závěrečné vyhodnocování využitých prostředků a dosažených ekologických efektů.

 

Fond podporuje opatření ke zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách, a to:


ochrana vod
ochrana ovzduší
ochrana přírody a krajiny
nakládání s odpady
technologie a výrobky
využití obnovitelných zdrojů energie
programů Evropské unie ISPA
Podmínky pro udělení podpory jsou stanoveny v sekci Směrnice a přílohy.

Příjmy SFŽP ČR jsou ze zákona tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

 

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÝ PROJEKT:

 

Aglomerace Dolní lhota - odkanalizování


DOTACE Z EU

 

Rámec podpory společenství

 

Rámec podpory Společenství má charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje závazek obou stran poskytnout prostředky na dosažení cílů v dokumetu uvedených. Podkladem pro jednání o Rámci podpory Společenství je konečná verze Národního rozvojového plánu. Postup vytváření strategických a dílčích dokumentů včetně jejich schvalování je nazýván Programovací procedury.

 

 

Programování je v EU založeno na principu zpracovávání víceletých rozvojových programů. Strukturální fondy nepřispívají k financování jednotlivých akcí, ale k podpoře rozvojových programů, které mají svůj vlastní rozpočet členěný podle priorit a jednotlivých opatření. Struktura těchto programů zahrnuje analýzu území včetně vymezení slabých a silných stránek a stanovení celkové strategie rozvoje území. Na tuto strategii pak navazuje podrobné rozpracování jednotlivých opatření (nikoliv ovšem na úrovni projektů) včetně vymezení finančního rámce (prostředky EU, národní prostředky - státní, regionální, místní a další a rovněž prostředky soukromého sektoru), splnění principu doplňkovosti a definování podmínek realizace programu.

 

Převažují přitom programy iniciované na národní úrovni, na něž připadá zhruba 90 % prostředků strukturálních fondů. Zhruba 9 % prostředků připadá na iniciativy Společenství; zbylé l % výdajů je využíváno na řadu inovačních opatření.

 

V zemích, které celé nebo velkou částí svého území spadají do Cíle l, existuje třífázový plánovací postup:

  1. nejprve je zpracován Regionální rozvojový plán - v případě ČR jde o Národní rozvojový plán (NRP) 2004-2006;

     

  2. na základě NRP formuluje Evropská komise ve spolupráci s členským státem Rámec podpory Společenství (RPS nebo CSF, angl. Community Support Framework)

     

     

  3. na základě schváleného RPS předkládá členský stát jednotlivé operační programy, které mohou být sektorové a regionální.

Pro celkovou výši podpory Společenství v rámci Cíle 1 nižší než 1 mld. Є a zpravidla v rámci Cílů 2 a 3 předkládá členský stát formu tzv. Jednotného programového dokumentu (JPD nebo SPD, Single Programming Document). JPD v sobě zahrnuje všechny výše uvedené tři fáze (za účelem zjednodušení) a Evropská komise k JPD přijme tzv. závazné rozhodnutí.

 

 

Programy spolufinancované EU se mohou zaměřovat na široké spektrum opatření v návaznosti na definovanou rozvojovou strategii daného území. Může jít zejména o oblast podpory hospodářského rozvoje (podpora podniků, regionální hospodářský rozvoj, inovace, technologický transfer, cestovní ruch), zemědělství, lesnictví a obnovy venkova, opatření na podporu výstavby infrastruktury (dopravní, energetická, vodohospodářská, telekomunikační), zlepšení životního prostředí, podporu zvyšování kvalifikace lidských zdrojů a různá opatření na podporu zaměstnanosti, aj. Podrobnosti o možném zaměření podpor jsou obsaženy v jednotlivých nařízeních Rady (ES) ke strukturálním fondům.

 

Strukturální fondy

 

Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří strukturální fondy. Ty se přímo zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů členských států a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně venkovských oblastí.

 

Strukturální fondy mohou podporovat operace následujících typů:

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB:

 

Vyhledání dotačních titulů pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty

Zpracování žádostí

Analýzy

Vyřízení žádostí na SFŽP ČR pro klienta

Získání dotací do oblasti životního prostředí podnikatelským subjektům ze SFŽP ČR

Získání dotací do oblasti životního prostředí neziskovým organizacím ze SFŽP ČR

A jiné, dle konkrétního požadavku klienta.

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty