Vyhledávání
ÚKOLY VaV

Výzkum a vývoj v ČR

 

Výzkum a vývoj nejen v České republice, ale všude ve světě je nebo by měl být důležitou prioritou daného státu. Každý stát, který se řadí mezi vyspělé státy přispívá na vědu a výzkum nějakým procentem z HDP. Samozřejmě, že v každém státě je toto číslo jiné a jiné je i HDP. Každopadně investice do vědy a výzkumu se zůročí v budoucnu, ale zůročení je velké. Potenciál vzdělaných lidí a výzkumu se danému státu zhodnotí v budoucnosti v oblasti životní úrovně a životního prostředí. Nejvíce si to asi uvědomují Spojené státy americké, které ročně investují miliardy amerických dolarů do vědy a výzkumu.

 

V České republice platí usnesení:

"Usnesení vlády ČR ze dne 7.ledna 2004 č.5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008"

 

Vláda České republiky

 

USNESENÍ

Vlády České republiky

ze dne 7. ledna 2004 č.5


k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008

V l á d a

I. schvaluje Národní politiku výzkumu a vývoje v České republice na léta 2004 - 2008 (dále jen “Politika”) uvedenou v části III materiálu č.j. 1741/03 s tím, že tato Politika nahrazuje Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky, schválenou usnesením vlády ze dne 5. ledna 2000 č. 16;

II. ukládá

a) 1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a předsedkyni Akademie věd České republiky podle Politiky v koordinaci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a do 31. prosince 2004 předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti jejich působnosti,

2. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí a ostatními členy vlády promítat Politiku a z ní vycházející resortní koncepce do návrhů státního rozpočtu České republiky na jednotlivé roky s přihlédnutím k ekonomickým možnostem takovým způsobem, aby byly vytvořeny příznivé podmínky pro plnění závazků vyplývajících z Barcelonských cílů a Lisabonské strategie,

3. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy

a) do 31. prosince 2004 předložit vládě vyhodnocení nepřímých nástrojů podpory výzkumu a vývoje,

b) prosazovat Politiku na národní úrovni a v rámci svých kompetencí i na regionální úrovni,

4. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje ve spolupráci s příslušnými ministry předložit vládě do 31. března 2004 návrh přístupu České republiky k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje,

5. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj zpracovat a do 30. června 2004 předložit vládě komplexní návrh hodnocení výsledků a efektivity výzkumu a vývoje;

III. doporučuje hejtmanům zpracovat na základě Politiky regionální koncepce výzkumu a vývoje do 30. června 2005 a zaslat je k informaci ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů,
státní správy,
předsedkyně Akademie věd
České republiky


Na vědomí:

hejtmaniPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

 

DOWNLOAD:

Návrh Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008

 

Přehled subjektů v oblasti vědy a výzkumu

 

Akademie věd České republiky (AVČR)
Soustava 59 vědeckých ústavů a 7 servisních pracovišť, jejím posláním je provádět základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.

 

Portál veřejné správy

 

Státní správa
Server veřejné správy.

 

Věda v ČR
Průvodce informacemi o vědě a výzkumu v České republice.

 

Výzkum v ČR
Výzkum a vývoj v České republice. Prostřednictvím této stránky Vám Rada pro výzkum a vývoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytují přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v České republice.

 

Výzkumné ústavy
Výzkumné ústavy řazené podle oborů.

 

 

AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 

V rámci Národního programu výzkum II se řeší projekt s názvem "Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA"

 

Tento projekt podpořený v rámci Národního programu výzkum II reaguje na nové trendy a principy odpadové politiky EU a na jejich základě bude definovat několik konceptů integrovaných systémů nakládání se směsnými komunálními odpady (SKO). Tyto navržené koncepty budou optimalizovat proces nakládání s SKO a v maximální míře omezovat ukládání SKO na skládky, především pak těch složek, které jsou z pohledu životního prostředí k tomu nejméně nevhodné. Do konceptů budou zahrnuty jak zařízení k nakládání s SKO, které jsou v ČR provozovány, tak i takové, které v ČR zatím aplikovány nebyly, ale jsou běžně provozovány v zemích EU. K jednotlivým konceptům bude navržen optimální systém odděleného sběru. Tyto koncepty budou posouzeny ekonomicky, sociálně, technicky a především environmentálně pomocí metody LCA. Bude vytvořena databáze dat o existujících zařízeních a sběrných systémech v rámci České republiky. Tato komplexní databáze bude v praxi použitelná pro environmentální posouzení určitých definovaných konceptů integrovaných systémů nakládání s SKO pro konkrétní region ČR se zapojením konkrétních technologických postupů a zařízeních pomocí aplikací LCA softwaru. Dále bude vyvinuto maximální úsilí o zvýšení povědomí o metodě LCA a její možné aplikovatelnosti v oblasti odpadového hospodářství především u studentů VŠCHT v rámci studia, ale i u dalších zájemců ve formě workshopů.

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MŠMT ČR


NOSITEL:

ETC Consulting Group s.r.o.

 

SPOLUPŘÍJEMCE:

VŠCHT v Praze

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.

Ing. Tatiana Krečmerová, PhD.

Ing. Zdenka Kotoulová

Ing. Terezie Pačesová

a další

 

HARMONOGRAM:

červenec 2006 - červen 2010

 

WWW STRÁNKY PROJEKTU K METODĚ LCA:

www.lca.cz

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty