Vyhledávání
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V České republice se klade velký důraz na likvidaci odpadů šetrnou k životnímu prostředí. Přesto však dodnes poměr mezi využívanými a zneškodňovanými odpady není příznivý. Rozhodující část - zejména komunálního odpadu - končí na skládkách; vývoj v Evropské unii i u nás však směřuje k jeho využití, například tím, že se kompostuje, recykluje (tříděný odpad se znovu použije) nebo se využije k výrobě energií.

 

Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je v souladu s legislativou Evropské unie. Klade velký důraz na využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládky. Tento zákon je ůzce provázaný se zákonem o obalech č, 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

V České republice by tedy mělo být na prvním místě využití odpadů jako surovin - tj. materiálová recyklace. Dále se odpad bude využívat energeticky nebo kompostováním (organický odpad), což ve srovnání s jeho přímým ukládáním na skládky představuje daleko vhodnější formu nakládání s odpady. Od přímého ukládání odpadů by se mělo postupně upouštět.

 

Ikdyž se divoké skládky v České republice postupně stávají minulostí, přesto je v oblasti nakládání s odpady ještě mnoho problémů a občané se teprve učí nebýt ke svému okolí lhostejní.

 

Na druhé straně již dnes velká část obyvatel České republiky třídí odpad, protože si uvědomuje, že znovuvyužívání surovin šetří jejich zdroje pro další generace. Obce a města mohou již dnes občany ke třídění odpadu vést vhodnými nástroji a předpokládá se, že v roce 2010 by mohlo být 60% komunálního odpadu v České republice recyklováno (znovu využito). Při znovuzpracování odpadů se nabízí možnost využít finanční pomoc jak z českých zdrojů, tak z podpůrných zahraničních fondů EU.

 

Nová směrnice EU má pomoci s řešením některých problémů, např. se zpracováním tzv. elektrošrotu (pračky, žehličky, rádia, televize, počítače), který se doposud jen spaloval nebo ukládal na skládky. Také u autovraků budou výrobci automobilů muset převzít zodpovědnost i za bezplatnou likvidaci jími vyrobených nových vozů provozovaných v České republice (od 1.1.2007).

 

Společným cílem zemí EU a České republiky je, aby nakládání s odpady odpovídalo zásadám trvale udržitelného rozvoje. Tedy aby vznikalo jen minimum nových odpadů, aby již existující odpady byly smysluplně využity, a chránilo se tak zdraví lidí i přírody v celé Evropě.

 

CO JE TO ODPAD? (podle zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

"Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit"

 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB:

 

V oblasti odpadového hospodářství jsme z hlediska právních předpisů oprávněnou osobou. Pro tuto činnost disponujeme souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady a rovněž autorizací pro nakládání s nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu.

 

Zajištění komplexního nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujících právních předpisů, tj. zejména:

A jiné, dle konkrétního požadavku klienta.

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty