Vyhledávání
Informační systém pro vyřazené autovraky - ISVA.CZ (DOKONČENÉ)
V současné době neexistuje v České republice informační systém, který by monitoroval tok informací v oblasti nakládání s vybranými autovraky, autovraky a jejich částmi pro potřeby výrobců automobilů (kteří jsou podle zákona č. 188/2004 Sb., ve smyslu § 37a povinni zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění autovraků), státní správy a samosprávy, konkrétně MŽP ČR, jakožto subjektu v zastoupení České republiky, která se zavázala plnit kvóty recyklovatelnosti.

Dne 26. dubna 2004 nabyla účinnosti novela zákona o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb. Tato novela se v podstatě zabývá problematikou nakládání s autovraky. Zejména se však soustřeďuje na nakládání s vybranými autovraky, tzn. vozidla M1 a N1, která skončila svoji životnost a jejich vlastník se jich chce zbavit. Kromě pojmosloví stanoví i povinností pro výrobce a dovozce, provozovatele zařízení ke sběru autovraků a povinnosti pro zpracovatelská zařízení. Součástí jsou i nezbytné související povinnosti tj. zejména certifikace a poplatky při  importu použitých vozidel ze zemí EU nebo dovozu ze zahraničí. Ministerstvo životního prostředí upraví vyhláškou, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ještě některé podmínky a požadavky vyplývající z této novely zákona.

 

V současné době neexistuje v České republice informační systém, který by monitoroval tok informací v oblasti nakládání s vybranými autovraky (dále jen autovraky) pro potřeby výrobců automobilů (kteří jsou podle zákona č. 188/2004 Sb., ve smyslu § 37a povinni zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění autovraků), státní správy a samosprávy, konkrétně MŽP ČR, jakožto subjektu v zastoupení České republiky, která se zavázala plnit kvóty recyklovatelnosti podle Směrnice 2000/53/ES.

 

Návrh řešení projektu vyplývá z potřeby a nutnosti zajištění, utřídění, monitorování a kontrolování informačních toků v oblasti nakládání s autovraky v ČR z hlediska dosažení a plnění kvót Směrnice EU 2000/53/ES.

 

Cílem projektu je vytvoření komplexního integrovaného celorepublikového informačního systému pro nakládání s autovraky ve smyslu § 36 písmene b) zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Návrh integrovaného informačního systému vychází z toho, že garantem logistiky, zejména toku informací a procesu certifikace a povolování příslušných podnikatelských aktivit bude stát a garantem za bezplatný odběr autovraků od 1.7.2002, resp. od 1.1.2007 (pro všechny vozidla) budou výrobci a akreditovaný dovozci.

 

V souvislosti s tím stanoví zákon povinnost pro výrobce a akreditované dovozce na jedné straně a oprávněnými osobami ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků  (dále zpracovatel) na straně druhé, uzavřít písemnou smlouvu na základě níž by měl zpracovatel prokázat splnění recyklačních kvót stanovených v zákoně, a to nejpozději od 1.1.2006. K tomu se Česká republika zavázala a tato povinnost bude EU kontrolována. K efektivnímu a flexibilnímu prokazování splnění recyklačních kvót přispěje integrovaný informační systém, který je nezbytnou a nedílnou součástí recyklovatelnosti v oblasti nakládání s autovraky.

 

Z toho vyplývá, že bude v zájmu výrobců a akreditovaných dovozců, aby uzavírali smlouvy s takovými zpracovateli, kteří budou mít povolení, a jejichž technologický a informační postup zpracování autovraků bude splňovat požadavky na opětovné využití částí a materiálů  z autovraků.

 

Přístup přes internet budou mít subjekty provádějící deregistraci vozidla, sběrná místa, demontážní střediska, zpracovatelské závody, výrobci automobilů a státní správa (obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra a v neposlední řadě Ministerstvo životního prostředí, které bude garantem a správcem integrovaného informačního systému). Nutno podotknout, že každý subjekt bude mít jiná přístupová práva.
 
Každý subjekt bude mít povinnost vkládat informace do integrovaného informačního systému podle svého rozsahu působnosti, který bude monitorovat celorepublikový tok informací v oblasti nakládání s autovraky (viz obr. Schéma toků základních informací o nakládání s VUŽ – autovraky).

 

Na začátku 21. století, stav k 31.12.2003 bylo v ČR registrováno kolem 3 706 012 ks osobních a dodávkových vozidel o průměrném stáří přes 13 roků. Z tohoto počtu je stále více než 35% starších než 15 let (to je roku výroby 1988 a nižším). Jedná se bezmála o 1 300 000 ks osobních automobilů, jejichž průměrné stáří přesahuje 23 let. Oproti konci roku 2002 se tedy počet více než 15-ti letých vozidel zvýšil o 5 741 ks, přičemž však vzrostl pouze počet i podíl vozidel ve skupině „ostatní zahraniční“. Těch je celkem 368 004 ks v průměrném věku 20,75 roku. Rovněž velkou skupinu starých osobních automobilů tvoří další vozidla zahraniční výroby a to skupina „východní blok“. Těch bylo k 31.12.2003 registrováno 219 420 ks v průměrném věku 27,36 roku. Zatímco podíl těchto vozidel každoročně klesá, u skupiny „ostatní zahraniční“ dochází meziročně k nárůstu. Osobní vozy zahraniční výroby se tedy na vozovém parku starším než 15 let podílejí nyní již 45,2% a domácí výrobci pak 54,8%.


Z tohoto počtu vozidel je každoročně odhlašováno z evidence kolem 132 134 vozidel. Odhlášená vozidla slouží dílem jako zdroj náhradních dílů (přes autovrakoviště nebo autodílny), nebo jsou v horším případě odstavena na veřejných komunikacích, loukách a v lesích nebo nezabezpečena na soukromých pozemcích.

 

Autovraky s provozními náplněmi jsou dle katalogu zařazeny pod katalogovým číslem 16 01 04 a kategorie "N" (nebezpečných) odpadů. Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí jsou zařazeny pod katalogovým číslem 16 01 06 a kategorie "O". Vzhledem ke skutečnosti, že hlavními cíly odpadového hospodářství ČR (Koncepce odpadového hospodářství ČR - verze 03) je zajistit recyklaci z 80-85% (pro vozidla po roku výroby 1980) resp. 70-75% pro vozidla starší je cílem převést nakládání s autovraky do kontrolované sítě autorizovaných pracovišť. Z těchto důvodů bude povinností každého, kdo se bude chtít zbavit autovraku, předat jej pouze autorizovaným osobám, které budou provozovateli zařízení na využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Iniciativa  soukromých subjektů jen napomáhá k úspěšné realizací těchto záměrů. V současné době jsou v České republice pouze dva šrédry (jeden v Tlumačově, druhý na Kladně), které pokud nezajistí doplňující technologie jako je například flotace, tak nejsou schopni prokázat splnění kvót recyklovatelnosti vozidel s ukončenou životností dle směrnice Evropské unie 2000/53/ES. Dalšími soukromými subjekty v České republice jsou malá demontážní střediska, která svými technologiemi a pracovní silou nejsou schopni odstranit vozidla s ukončenou životností a „starou zátěž“, kterou musí Česká republika odstranit, než začnou od 1.1.2007 platit kvóty recyklovatelnosti Evropské unie.

 

NOSITEL PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. David Hrabina (návrh a struktura informačního systému)

Ing. Terezie Kovaříková (návrh toku odpadů)

Ing. Jaromír Kulhánek (návrh toku odpadů)

Ing. Tatiana Krečmerová (návrh toku odpadů)

Peter Novotný (hlavní programátor)

 

dále externí spolupracovníci a konzultanti z řad MŽP, CeHO, SDA, MD ČR, MI ČR, zpracovatelů

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

květen 2005 - listopad 2006

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MŽP ČR

 

informační systém bude součástí komplexního portálu o autovracích na připravované webové adrese www.isva.cz


Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty