Vyhledávání
POH města Písek (DOKONČENÉ)
Plán odpadového hospodářství původce - město Písek

Účel Plánu odpadového hospodářství města Písek

 

Účelem Plánu odpadového hospodářství města Písek je v souladu s principy udržitelného rozvoje, povinnostmi zákona o odpadech a s cíli Plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje stanovit:

 


Působnost a doba platnosti Plánu odpadového hospodářství města Písek

 

Plán odpadového hospodářství města Písek je zpracován pro odpady, u kterých je původcem Město Písek. Součástí plánu jsou komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob a u kterých se za původce považuje rovněž Město Písek.

 

Plán odpadového hospodářství města Písek je zpracován v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje, vyhlášenou obecně závaznou vyhláškou Jihočeského kraje č. 7/2004 ze dne 14. září 2004. Plán odpadového hospodářství města Písek je také v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce – obce. Pro analytickou část POH města Písek jsou pro základní srovnání použita dle metodiky data roku 2003.

 

Plán odpadového hospodářství města Písek je zpracován v souladu se zákonem o odpadech (§ 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) na dobu 5 let.

 

Plán odpadového hospodářství bude průběžně aktualizován. Při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl plán města zpracován musí být provedena odpovídající změna plánu, a to nejpozději do tří měsíců od změny podmínek. Plán odpadového hospodářství města je zpracováván v samostatné působnosti města. Na zpracování, projednávání a schvalování návrhu plánu odpadového hospodářství se nevztahuje správní řád.     


NOSITEL PROJEKTU:
Ing. Josef Durdil, CSc.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:
Ing. Jaromír Kulhánek (analytická část, návrh systému nakládání s odpady)

Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO (návrh systému nakládání s odpady, návrh programů)

další odborníci z oblasti odpadového hospodářství

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:
červen 2005 - září 2005

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
město Písek

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty