Vyhledávání
Ekonomické hodnocení způsobů nakládání s KO na území města Ústí nad Labem (DOKONČENÉ)
Základním cílem studie je posoudit výdaje na nakládání s komunálním odpadem na území města v rámci způsobů uplatňovaných v současnosti pro jednotlivé druhy a složky komunálního odpadu.

Úvod

 

Na základě výsledků výběrového řízení byla mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ing. Zdenkou Kotoulovou - SLEEKO uzavřena smlouva o dílo na navržení a zpracování „Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem“. V souladu s vymezením předmětu smlouvy je zpracována tato studie zaměřená na „Ekonomické hodnocení způsobů nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem“.

 

Základním cílem studie je posoudit výdaje na nakládání s komunálním odpadem na území města v rámci způsobů uplatňovaných v současnosti pro jednotlivé druhy a složky komunálního odpadu. V této souvislosti vyhodnotit ekonomické podmínky tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu ve variantě současného dvou kontejnerového odděleného sběru (dutých a plochých obalů) a ve variantě tří kontejnerového sběru (papír, plasty, sklo) běžně uplatněné a provozované v podmínkách ČR. V rámci hodnocení ekonomiky systému zohlednit také možnosti rozšíření odděleného sběru a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které je požadováno současnými právními předpisy v návaznosti na snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Hodnocení způsobů nakládání s komunálním odpadem je z hlediska časového období orientováno na současný stav (rok 2006) a na výhled odpovídající horizontu plnění cílů připravovaného POH města (rok 2010). Propočty vychází tedy ze současných ekonomických podmínek a pravidel a jejich známého či odhadovaného vývoje.  

Ekonomické hodnocení způsobů nakládání s komunálním odpadem bude podkladem pro některá související opatření navrhovaná k přijetí v rámci Plánu odpadového hospodářství (dále jen „POH“) města Ústí nad Labem.

 

Závěry

 

Cílem studie je stanovit optimální náklady respektive ceny nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem s přihlédnutím k současným způsobům nakládání s jednotlivými druhy či složkami těchto odpadů. Výsledné optimální hodnoty nákladů vzhledem k tomu, že v řadě případů kalkulačních položek vychází ze standardních hodnot (průměrů z vybraných subjektů v ČR), mohou při aplikaci na konkrétní podmínky dané lokality vykazovat určité odchylky. Jednotlivé způsoby nakládání s konkrétním druhem odpadů totiž umožňují celou řadu technických řešení, které se pak vyznačují různou měrou finanční náročnosti.

 

Ve výhledových kalkulacích byl kladen důraz zejména na zvýšení míry třídění využitelných složek, protože zvýšená míra separace umožňuje kompenzovat růst nákladů spojených s pouhým odstraňováním odpadů.

 

Při technickém a ekonomickém hodnocení se vycházelo z údajů poskytnutých městem Ústí nad Labem a Technickými službami města Ústí nad Labem, zejména týkajících se produkce odpadů, organizace sběru, technického vybavení, provozních výkonů, konkrétních cest odbytu jednotlivých druhů surovin aj. Dále byly používány uznávané standardy pro výpočty výkonů vozidel, které vycházejí z průměrných hodnot stanovených v podmínkách ČR.

 

Provedený odborný odhad ukazuje na to, že cena za nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem by se v roce 2006 měla pohybovat okolo 70.000.000 Kč/rok, tj. 744 Kč/obyvatele a rok. Cena celkem byla stanovena přibližně na 72.000.000 Kč a po odpočtu předpokládaných příjmů, tj. příjmů z prodeje využitelných složek (papír, plasty, sklo) a příspěvků AOS EKO-KOM a.s. za vytříděné obalové složky, pak činí přibližně 69.000.000. Ceny jsou stanoveny včetně 19 % DPH.

 

Výhledově v roce 2010 se očekává zvýšení ceny za nakládání s komunálním odpadem na 86.700.000 Kč/rok, tj. 932 Kč/obyvatele a rok respektive 81.700.000 Kč/rok po odpočtu příjmů, tj. 878 Kč/obyvatele a rok.

 

Toto ekonomické hodnocení ukazuje na to, že i když se předpokládá podstatné zvýšení sběru využitelných složek a jejich předání k materiálovému využití, nedojde výhledově ke snížení celkových nákladů na odpadové hospodářství města. Hlavní příčinou tohoto stavu je stále vysoký podíl odpadu ukládaného i v roce 2010 na skládky. V této souvislosti pak nárůst cen skládkování komunálního odpadu zejména v důsledku zvýšení zpoplatnění takto uloženého odpadů, a to ze současných 300 Kč/t na 500 Kč/t od roku 2009. V této souvislosti je vhodné připomenout, že materiálové využití komunálních odpadů má určité hranice a jakýkoliv jiný způsob nakládání se směsným (zbytkovým) komunálním odpadem (mechanicko biologická úprava za účelem využití odpadu, energetické využití aj.) bude i výhledově nákladnější než samotné skládkování komunálních odpadů.

  
NOSITEL PROJEKTU:
Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO


ŘEŠITELÉ PROJEKTU:
Ing. Jaromír Kulhánek (analytická část, vyhodnocení podkladů, výpočet ekonomických bilancí)

další odborníci z oblasti odpadového hospodářství

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:
červen 2005 - září 2005

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
město Ústí nad Labem

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty