Vyhledávání
Minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí (DOKONČENÉ)
Cílem tohoto projektu (Projekt VaV 7/21/04) je posoudit životní cyklus vybraných výrobků z hlediska vlivu na životní prostředí. Jako vybrané výrobky byly definovány výrobky: baterie a akumulátory, chladničky, minerální oleje, pneumatiky, výbojky a zářivky.

Úvod

 

Projekt se zaměřuje vesměs na výrobky, které po skončení životnosti, kdy se stanou odpadem, vykazují nebezpečné vlastnosti, které v podstatě doplňuje komodita pneumatiky.

 

Tyto výrobky mají bezpochyby dopad na životní prostředí, který může nastat v jakékoli životní fázi výrobku, tj. od získávání základních surovin, jejich zpracování, výroby výrobku, jeho distribuce a užití a konečně ukončení životnosti a využití, resp. odstranění. Základním principem je zabránit negativním environmentálním dopadům ještě před tím než mohou nastat, tzn. postupně integrovat tyto aspekty již ve fázi vývoje výrobku. To je nejdůležitější fáze z hlediska strategie, v níž se rozhoduje o budoucích vlastnostech a o potencionálním vlivu výrobku na životní prostředí z pohledu celého životního cyklu. Proto se zavádí odpovědnost výrobce za výrobek, která je právě u těchto vybraných výrobků realizovaná na principu zpětného odběru. Očekává se proto, že výrobce zajistí takovou konstrukci výrobku, která bude znamenat omezený vznik „odpadů“ při výrobě i spotřebě výrobků a takové využití nebo odstranění odpadů vzniklých po skončení jejich životnosti, které neohrozí životní prostředí.

 

Fáze řešení projektu:

 

a) konkretizace vybraných fází výrobků,

b) definice jednolitých fází životního cyklu,

c) stanovení rozhodujících faktorů ovlivňujících ekologické aspekty fází životního cyklu,

d) sestavení blokových schémat materiálových toků vybraných výrobků,

e) analýza možností prevence a minimalizace vlivů výrobků na životní prostředí,

f)  analýza možností recyklace, materiálového a energetického využití jednotlivých složek vybraných výrobků,

g) metodika prevence a minimalizace vlivu vybraných výrobků na životní prostředí.

h) Metodika pro zpracování environmentálního prohlášení výrobku III typu

 

Jako nadstavba tohoto projektu bylo provedení hodnocení životního cyklu (Life cycle assessment) v případové studii výrobků firmy Isolit BRAVO, s.r.o. (fritéza HD) a ETA, a.s. (vysavač ETA PROXIMO 1450). Na základě dosažených výsledků byly dále zpracovány pro tyto dva výrobky (vysavač a fritéza) „Environmentální deklarace výrobku“ (Environmental Product Declaration (EPD)) odpovídající požadavkům ISO/DIS 14025 a ISO 14040-3.

 

NOSITEL PROJEKTU:
Ing. Josef Durdil, CSc.


ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. Bohumil Černík - ENZO, (Odborník přes hodnocení životního cyklu (LCA))

Ing. Zdena Kotoulová - SLEEKO, (odborník přes odpadové hospodářství)

Ing. Jaromír Kovář, (odborník přes ekonomické a nástrojové aplikace v oblasti ŽP)

Ing. Terezie Kovaříková, (odborník přes vliv výrobků na ŽP)

Ing. Tatiana Krečmerová, Ph.D. (odborník přes vliv výrobků na ŽP, hodnocení životního cyklu (LCA))

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

září 2004 – listopad 2005

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
MŽP ČR

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty