Vyhledávání
Zabezpečení svozu tříděného odpadu pro Sdružení obcí regionu Třeboňsko (DOKONČENÉ)
Návrhy řešení a opatření vychází ze současného stavu nakládání s komunálními odpady (dále jen KO) v rámci SORT, vyhlášky města Třeboň, Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (dále jen POH JčK) a platné legislativy České republiky (dále jen ČR).

Úvod

 

Tato studie proveditelnosti je zaměřena na vytvoření integrovaného systému sběru a recyklace využitelných složek KO v území SORT. Cílem studie a její realizace je vytvořit a zavést nový ucelený systém nakládání s KO, který změní současný nevyhovující stav třídění odpadu a zvýší kvalitu tříděného odpadu. Podstatnou problematikou této studie je nakládání s KO (vybrané komodity papír, sklo, PET, elektrozařízení), za jehož původce ze zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se považuje obec. Nevztahuje se k jiným skupinám odpadů (dle Katalogu odpadů), jejichž původci jsou fyzické osoby nebo právnické osoby oprávněné k podnikání.

 

Studie zabezpečení svozu tříděného odpadu pro SORT analyzuje území Třeboňska z pohledu geografického, demografického, správního, hospodářského, environmentálního a Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (dále jen CHKO Třeboňsko). Je zde uveden přehled platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství ČR. Analýza současného stavu odpadového hospodářství SORT z hlediska svozu KO včetně produkce, způsobu nakládání a technické vybavenosti území.

 

Dále tato studie přináší SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) analýzu současného stavu v nakládání s KO daného území. V této části jsou podchyceny slabé a silné stránky, příležitosti a rizika.

 

Nedílnou součástí studie je návrh integrovaného systému hospodaření s odpady pro SORT dle platné legislativy ČR. Návrh integrovaného systému obsahuje organizaci svozu – frekvenci, zásady, předpokládanou výtěžnost a kvalitu surovin vybraných komodit. Návrh integrovaného systému zohledňuje náklady systému (náklady shromažďování, svozu, přepravy) včetně souhrnných ekonomických parametrů systému (náklady, přínosy).

 

Studie zaměřuje pozornost i na odbyt surovin a předpokládané přínosy. Analyzuje ceny získaných surovin, jejich očekávané tržby, příspěvky EKO-KOM obcím. Hlavním cílem navrhovaného integrovaného systému je zvýšení využití KO, snížení požadavků na odstranění KO a v neposladní řadě je snížení biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) ukládaného na skládky.

Vedle již zmíněných atributů se studie zabývá informovaností a ekologickou výchovou obyvatel zaměřenou na třídění KO, protože výchova a osvěta je jedním z preventivních opatření vedoucích ke zvýšení kvality tříděného odpadu.

Smyslem studie je v jedné rovině informovat o současném stavu a zabezpečení svozu tříděného odpadu pro SORT a v rovině druhé navrhnout opatření k jeho zlepšení, popř. ke změně v těch oblastech, ve kterých vznikají obcím podle zákona o odpadech zákonné povinnosti.

 

Studie se zabývá těmito základními oblastmi:

 

 

Studie zabezpečení svozu tříděného odpadu pro SORT bude sloužit jako podklad k realizaci integrovaného systému sběru a recyklace odpadů včetně zavedení jednotlivých etap subsystémů. Dalším přínosem této studie je fakt, že poslouží jako podklad k žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci „Operačního programu infrastruktura – Zlepšování environmentální infrastruktury“, Opatření 3.4.A.

 

NOSITEL STUDIE:

ENVISAN GEM a.s.

 

ŘEŠITELÉ STUDIE:

Ing. Josef Durdil, CSc. (koordinace studie, odborník odpadového hospodářství)

Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO (množství a složení KO, náklady systému, ekonomické parametry systému)

Ing. David Hrabina (množství a složení KO, náklady systému)

Ing. Terezie Kovaříková (SWOT Analýza)

Ing. Rostislav Eichner (analytická část, podklady)
Ing. Václav Filištein (analytická část, podklady)

HARMONOGRAM STUDIE:

leden 2005 - únor 2005

 

ZADAVATEL STUDIE:

Technické služby Třeboň s.r.o.

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty