Vyhledávání
Recyklační programy (DOKONČENÉ)
Cílem tohoto projektu (Projekt VaV) bylo zpracovat optimální recyklační programy pro vybrané komodity. Jako vybrané komodity byly: automobily, elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, textilie.

Úvod

 

Optimální recyklační program je flexibilní a dynamický systém zahrnující procesy efektivního sběru, úpravy, zpracování, monitorování a hodnocení jehož účelem je zajistit optimalizaci vstupu odpadního materiálu do výrobního procesu k výrobě stejných materiálů (papír na papír), jiných výrobků s ohledem na environmentální, ekonomickou a sociální efektivitu procesů.


Předmět řešení jednotlivých komodit zahrnuje celý jejich životní cyklus, který se dělí do čtyř vzájemně navazujících fází, a to:


Jednotlivé fáze životního cyklu mají své definovatelné, pozitivní i negativní vlivy na životní prostředí. Důležitou součástí životního cyklu komodity jsou i vazby mezi jednotlivými fázemi životního cyklu. Tyto vazby může například reprezentovat doprava, nebo specifické vazby, jako je například ovlivňování všech ostatních fází životního cyklu výzkumem a existence zpětné vazby u tohoto vlivu. Jen komplexní pojetí životního cyklu komodit může při řešení recyklačních programů podat skutečné výsledky a efekty.

 

Tento projekt položil důraz i na vytvoření legislativních a logistických předpokladů pro nastartování systému nakládání s autovraky v ČR. Nejvýznamnější a v ČR unikátním výstupem řešení bylo zpracování “hodnocení charakteristik materiálových a ekonomických toků VUŽ“. V tomto projektu bylo provedeno podrobné technicko-ekonomické porovnání variant sběru a zpracování VUŽ pro sběr a úplnou demontáž a sběr a drcení na šrédru pro kapacitu 6000 vybraných VUŽ za rok.

 

NOSITEL PROJEKTU:
ECO trend s.r.o.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:
Ing. Josef Durdil, CSc. (Optimální recyklační program autovraky, závěrečné shrnutí projektu)
Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
Ing. Bohuslav Černík - ENZO
další odbornící z řad ECO trend s.r.o, CEMC s.r.o., atd.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:
2001 – 2005

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
MŽP ČR

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty