Vyhledávání
Ověření technologie mechanicko - biologické úpravy v podmínkách ČR (DOKONČENÉ)
V tomto roce se začal řešit projekt vědy a výzkumu s názvem »Ověření použitelnosti metody mechanicko–biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí«.

V roce 2005 se začal řešit projekt vědy a výzkumu s názvem »Ověření použitelnosti metody mechanicko–biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí«. Jak z názvu vyplývá, klade si tento tříletý projekt za cíl na základě zkušeností ze zahraničí a vlastních praktických ověření analyzovat a definovat podmínky pro aplikaci těchto metod do systému nakládání s komunálními odpady v České republice. Nositelem projektu je firma FITE a spoluřešiteli jsou ETC Consulting Group s.r.o. a SITA.

 

Firma ETC Consulting v prvních měsících řešení projektu provedena analýzu současné situace ve vybraných státech EU (Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko).  Bylo mimo jiné zjištěno, že v Evropě tato technologie v jiném, modernějším pojetí  zaznamenává renesanci. Jedná se o mnohem komplexnější zařízení, kde vedle ekologických aspektů hraje důležitou roli i ekonomika. Proto se  čím dál více prosazují technologie s anaerobní digescí a procesy, jejichž výstupem je alternativní palivo.

 

V rámci aktivit firmy ETC Consulting byly zpracovány následující kapitoly:

          

1.2. Podrobná informační příprava k řešení projektu.

 

Tato informační rešerše ukazuje převahu odborných článků ze SRN, především pak informace o nových zařízení MBÚ v Německu, ale i o přípravě projektů v dalších zemích (Španělsko, Polsko).

 

1.3. Analýza informačních zdrojů pro řešení projektu, setřídění a doplnění informací

 

Tato kapitola představuje komplexní přehled o všech dostupných informačních zdrojích k dané problematice tzn. legislativa (EU, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Česká republika), metodiky, firmy, zařízení, atd.

 

1.4. Popis výchozí situace v nakládání s komunálními odpady v ČR. 

 

V této kapitole je popsána strategie, vývoj a způsoby nakládání s KO v ČR, dále pak současné a plánované kapacity zařízení.

 

1.5. Přehled o struktuře v odpadovém hospodářství ve vztahu k využití technologie MBÚ v EU.

 

Tato kapitola dává přehled o právních předpisech EU (směrnice, 6. Akční program) k problematice odpadů se zaměřením na jejich další zpracování. Dále předkládá detailní přehled o nakládání s komunálním odpadem, právních úpravách a zkušenostech s MBÚ v Německu, Rakousku, Itálii a Španělsku.

 

1.6. Přehled (databáze) metod, technologií a zařízení MBÚ s popisem základních provozně technických, ekonomických a environmentálních parametrů.

 

V kapitole jsou popsány základní metody (mechanicko – biologická úprava, mechanicko – biologická stabilizace, mechanicko – fyzikální úprava) a dále obsahuje databázi 56 zařízení z Německa, Španělska a Rakouska. Další informace o zařízeních v Rakousku a Itálii jsou obsaženy v kapitole 1.5.. Tyto informace jsou doplněny o několik schémat.

 

1.7. Klasifikace zbytkových (směsných) komunálních odpadů.

 

Tato kapitola se zabývá klasifikací (množství, skladba, atd.) současných a výhledových komunálních odpadů v ČR.

 

1.12. Metodika odběrů vzorků pro laboratorní analýzy, stanovení analyzovaných parametrů odpadů a analytických metod.

 

V kapitole je popsán postup zjišťování množství a skladby KO a dále obsahuje informace o stanovení dalších fyzikálních a chemických charakteristik KO.

 

Dále firma ETC Consulting Group s.r.o. provádí analýzu a hodnocení zařízení MBÚ v zahraničí.

 

NOSITEL PROJEKTU:

FITE a.s.

 

SPOLUŘEŠITELÉ:

ETC Consulting Group s.r.o.

SITA

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTUZA ETC Consulting Group s.r.o.:

Ing. Josef Durdil, CSc. (koordinace a řešení projektu)

Ing. Terezie Kovaříková (odborná znalost MBU v zahraničí, financování)

Ing. Tatiana Krečmerová (odborná znalost MBU v zahraničí, financování)

Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO (odborník v komunálních odpadech v ČR)

Petr Novotný

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

květen 2005 - listopad 2007

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MŽP ČR

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty