Vyhledávání
POH města Chrudim (DOKONČENÉ)
Plán odpadového hospodářství původce - město Chrudim

Účel Plánu odpadového hospodářství města Chrudim

 

Účelem Plánu odpadového hospodářství města Chrudim je v souladu s principy udržitelného rozvoje, povinnostmi zákona o odpadech a s cíli Plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje stanovit:

 

 

Působnost a doba platnosti Plánu odpadového hospodářství města Chrudim

Plán odpadového hospodářství města Chrudim je zpracován pro odpady, u kterých je původcem Město Chrudim. Součástí plánu jsou komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob a u kterých se za původce považuje rovněž Město Chrudim. S ohledem na optimalizaci systému odpadového hospodářství města zasahují některé oblasti plánu i do ostatních skupin odpadů produkovaných na území města, u nichž město není původcem (zejména stavební odpad).

 

Plán odpadového hospodářství města Chrudim je zpracován v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje, vyhlášenou obecně závaznou vyhláškou Pardubického kraje č. 4/2004 ze dne 29. dubna 2004, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2004. Plán odpadového hospodářství města Chrudim je také v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce – obce.

Plán odpadového hospodářství města Chrudim je zpracován v souladu se zákonem o odpadech (§ 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) na dobu 5 let.

Plán odpadového hospodářství bude průběžně aktualizován. Při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl plán města zpracován musí být provedena odpovídající změna plánu, a to nejpozději do tří měsíců od změny podmínek. Plán odpadového hospodářství města je zpracováván v samostatné působnosti města. Na zpracování, projednávání a schvalování návrhu plánu odpadového hospodářství se nevztahuje správní řád.

 

NOSITEL PROJEKTU:

Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. David Hrabina (analytická část)

Ing. Terezie Kovaříková (analytická část)

další odborníci z oblasti odpadového hospodářství

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

leden 2005 - duben 2005

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

město Chrudim

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty